AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Az ajánlatkérés tárgya: Nagybánhegyes Község Önkormányzata tulajdonában lévő főzőkonyha működtetése és a közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára.

Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06-68-426-000
Ajánlatkérő e-mail címe: nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu
Ajánlatkérő képviselője: Farkas Sándor polgármester

Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás adatai:
Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: 2017. május 1-től 2019. december 31. (munkanapokon).
Közétkeztetés várható alakulása (2016. évi tényadatok alapján):
• Óvoda (3x étkezés): 35 fő,
• Iskolai étkeztetés (3x étkezés): 65 fő,
• szünidei étkeztetés (1x étkezés) 100 fő,
• szociális étkeztetés (1x étkezés): 50 fő,
• vendégétkeztetés (felnőtt ebéd): 15 fő.
Ételkiosztás helyszíne:
• Napközi otthonos Konyha, 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 36.
Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

Ajánlatadási feltételek:
• Ajánlatadó írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését és lehívását.
• A működéshez szükséges engedélyek (meleg-konyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre működési engedélyének) megléte és másolatának becsatolása.
• Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
• Ajánlatadó tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
• Ajánlatadónak a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos elképzelései ismertetése, írásban.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket a tevékenység folytatása során maradéktalanul betartja.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a személyi feltételek biztosítása körében a konyhán dolgozó 4 fő közalkalmazott munkaszerződéssel történő továbbfoglalkoztatását a szerződés időtartama alatt vállalja, továbbá a személyi feltételeket oly módon biztosítja, hogy betegség, szabadság esetén is biztosítva legyen a folyamatos működés.
• Ajánlatadó vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig
a) napi egyszeri meleg ebéd, tízórai és uzsonna kiszállításra való előkészítését az Óvoda (Erzsébet királyné u. 29.) konyhájára minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 10,00-ig, ebéd és uzsonna esetében 11,45-ig. A kiszállítást az Óvoda alkalmazottai végzik.
b) tízórai kiszállításra való előkészítését az Iskola intézményegységébe (Kossuth u. 66.) minden oktatási napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 10,00-ig. A kiszállítást az Iskola alkalmazottai végzik.
Az ételek kiszállítása a leadott létszámjelentés alapján külön-külön tárolóedényben történhet.
c) a szociális étkeztetésben részt vevők esetében napi egyszeri meleg ebéd kiszállításra való előkészítését és a Közösségi Misszió kiszállítást végző alkalmazottainak történő átadását minden munkanapon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 11,30-ig.
Az igénybevevő oktatási-nevelési intézmények, illetve szociális étkeztetés esetén az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat reggel 9,00 óráig megadja a szolgáltatónak.
• A közétkeztetést igénybe vevő intézmények vezetői, valamint az önkormányzat szociális ügyintézője az előző hónap utolsó munkanapjáig megkapják a vállalkozótól a következő teljes havi étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi összeállításokkal kapcsolatban az intézmények vezetőinek javaslatait a vállalkozónak – amennyiben szakmai szempontból indokolt – kötelező figyelembe venni.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy Nagybánhegyes Község Önkormányzata által a közfoglalkoztatási programban megtermelt nyersanyagokat napi nagybani piaci áron átveszi a felhasználható mennyiség figyelembe vételével, azzal, hogy az étrend kialakítása során az önkormányzattal való egyeztetés alapján törekszik arra, hogy az ételek előállítása során elsősorban a helyben megtermelt nyersanyagok kerüljenek feldolgozásra.

Konyha üzemeltetésének feltételei:
• Az ajánlatadó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit köteles igénybe venni, saját költségén üzemeltetni, a konyha működéséhez szükséges víz-, villamos energia-, valamint gázfogyasztás közüzemi díjait a mérőkön mért fogyasztás alapján a szolgáltatók felé kiegyenlíteni. Köteles gondoskodni továbbá a tevékenység során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék elszállíttatásáról, a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről.
• Az ajánlatadó az ingatlan üzemeltetése során köteles a jó gazda gondosságával eljárni, a karbantartás körébe tartozó javításokat, tisztasági meszelést elvégezni.
• Az önkormányzat a konyhán már meglévő eszközeit leltár alapján átadja a pályázónak. Az ajánlatadó a szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni az átadott eszközök karbantartásáról, javításáról és állagmegóvásáról, továbbá szükség szerint azok pótlásáról.
• Ajánlatadó a konyha működtetése és az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.
• Ajánlatadó a végzett tevékenységéért, az ezzel összefüggésben okozott vagyoni és nem vagyoni károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
• A konyha és kiszolgáló helyiségek, illetőleg eszközök használatának ellenértékeként pályázó az önkormányzatnak 100.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjat fizet, a tárgyhót követő hó 10. napjáig. Nagybánhegyes Község Önkormányzata vállalja, hogy a bérleti díj összegét a konyha eszközállományának fejlesztésére fordítja.

Referenciaárak a közétkeztetés keretében biztosított étkeztetés díjaira:

Norma:

Felnőtt ebéd 396 Ft/adag
Iskolás gyermek ebéd 308 Ft/adag
Napközis iskolás gyermek 445 Ft/adag
Óvodás gyermek tízórai 79 Ft/adag
Napközis óvodás gyermek 357 Ft/adag

Térítési díj:
Felnőtt ebéd 504 Forint/adag+ÁFA
Iskolás gyermek ebéd 308 Ft/adag + ÁFA
Napközis iskolás gyermek 445 Ft/adag +ÁFA
Óvodás gyermek tízórai 79 Ft/adag +ÁFA
Napközis óvodás gyermek 357 Ft/adag + ÁFA
Vendég ebéd 630 Ft/adag + ÁFA

Nagybánhegyes közétkeztetésében leggyakoribb térítési díjak:
Megnevezés Étkezés Térítésid díj (ÁFA-t tartalmazza)
Óvodás 3x-i étkezés 450,-
Iskolás 3x-i étkezés 560,-
Szociális étkező ebéd 650,-
Vendégétkező ebéd 800,-

Pénzügyi elszámolás:
A vállalkozói díj kiegyenlítése a szállítólevelek összesítése alapján a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján, 15 napon belül történik.

Egyéb rendelkezések:
• az önkormányzat jogosult negyedévente szúrópróbaszerű ellenőrzést végeztetni a Vállalkozó által szállított ételek minőségére, tápanyagtartalmára vonatkozóan a Békés Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala közreműködésével, mely ellenőrzést a Vállalkozó tűrni köteles.
• A vállalkozási díj változtatása közös megegyezéssel történhet. A Vállalkozó az árváltoztatási igényét minden év február 28. napjáig köteles benyújtani az önkormányzathoz.
• Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az elbíráláshoz a beadott pályázaton túl egyéb adatokat bekérjen.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefon/fax, e-mail);
• a „Pályázati feltételek” pontban előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat;
• az ajánlattevő igazolását arról, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisban vagy un. „0-„ adóigazolással igazolja köztartozás mentességét;
• a számlavezető pénzintézet nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő számláját, azon volt-e a 2016. évben 60 napot meghaladó sorban állás, vagy többszöri (több, mint két esetben) 30 napot elérő sorban állás;
• kiépített és működő HACCP rendszer igazolása;
• nyilatkozat arról, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket;
• minta-étlapot;
• a szolgáltatás ellenértékét az alábbi bontásban:
Megnevezés Ajánlati ár Ft/fő/nap
Nettó Bruttó
Óvodai 3x étkezés
Iskolai 3x étkezés
Szociális étkező-ebéd
Vendégétkező-ebéd
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértéke tartalmazza az élelmezési nyersanyagnormát, valamint az ezen felül érvényesíthető rezsiköltséget.

Az ajánlat benyújtása:
Az ajánlatokat postai úton, vagy személyesen zárt borítékban nyújtható be. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A pályázatokat egy eredeti példányban, Nagybánhegyes Község Önkormányzata 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési ajánlat”.
Hiánypótlásra minden ajánlattevőnek egy alkalommal van lehetősége.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. április 18. 16,00 óra.

Az ajánlatok bontása és elbírálása:
A beérkezett ajánlatokat tartalmazó borítékokat Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Pénzügyi Bizottsága bontja fel. A bontást követően a Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
• az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
• az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn;
• nem felel meg a „Pályázati felhívásban” foglaltaknak.

Az eljárás során meghatározott bírálati szempontok:
• a legkedvezőbb ajánlati ár;
• a közétkeztetés körében nyújtott többlet-szolgáltatások értékelése;
• a konyha működtetése körében a település számára nyújtott többlet-szolgáltatás biztosítása, vállalása;
• a közétkeztetésre vonatkozó referenciák igazolása.

A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület a 2017. április 24-re tervezett ülésén bírálja el. Az önkormányzat a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.
A képviselő-testület az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. április 28.
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő ajánlattevővel szerződést köthet.

Nagybánhegyes Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Farkas Sándor polgármestertől és Pajkó Alexandra kirendeltség-vezetőtől a 06-68-426-000-as telefonszámon.

Nagybánhegyes, 2017. március 27.

Farkas Sándor
polgármester


About The Author

Comments

Skip to content