AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Posted By on 2017-06-27

Pályázati felhívás-közétkeztetés – Nagybánhegyes 2

Tájékoztatás – háziorvosi rendelés

Posted By on 2017-06-26

TÁJÉKOZTATÁS

 

2017. június 26-tól 2017. július 7-ig a háziorvosi rendelést Dr. Szikszai József látja el az alábbiak szerint:

– keddi napokon: 11 órától,
– csütörtöki napokon: 11 órától.

Megértésüket köszönjük.

Felhívás emlőszűrésre!

Posted By on 2017-06-26

Gyermekfelügyelet

Posted By on 2017-06-05

Meghívó Megemlékezés

Posted By on 2017-05-21

70 éve történt a lakosságcsere Nagybánhegyesen

Helyi Iparűzési Adó

Posted By on 2017-05-18

HIPA bevallás nyomtatvány

Tájékoztató HIPA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Posted By on 2017-03-28

Az ajánlatkérés tárgya: Nagybánhegyes Község Önkormányzata tulajdonában lévő főzőkonyha működtetése és a közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára.

Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06-68-426-000
Ajánlatkérő e-mail címe: nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu
Ajánlatkérő képviselője: Farkas Sándor polgármester

Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás adatai:
Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: 2017. május 1-től 2019. december 31. (munkanapokon).
Közétkeztetés várható alakulása (2016. évi tényadatok alapján):
• Óvoda (3x étkezés): 35 fő,
• Iskolai étkeztetés (3x étkezés): 65 fő,
• szünidei étkeztetés (1x étkezés) 100 fő,
• szociális étkeztetés (1x étkezés): 50 fő,
• vendégétkeztetés (felnőtt ebéd): 15 fő.
Ételkiosztás helyszíne:
• Napközi otthonos Konyha, 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 36.
Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

Ajánlatadási feltételek:
• Ajánlatadó írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését és lehívását.
• A működéshez szükséges engedélyek (meleg-konyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre működési engedélyének) megléte és másolatának becsatolása.
• Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
• Ajánlatadó tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
• Ajánlatadónak a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos elképzelései ismertetése, írásban.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket a tevékenység folytatása során maradéktalanul betartja.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a személyi feltételek biztosítása körében a konyhán dolgozó 4 fő közalkalmazott munkaszerződéssel történő továbbfoglalkoztatását a szerződés időtartama alatt vállalja, továbbá a személyi feltételeket oly módon biztosítja, hogy betegség, szabadság esetén is biztosítva legyen a folyamatos működés.
• Ajánlatadó vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig
a) napi egyszeri meleg ebéd, tízórai és uzsonna kiszállításra való előkészítését az Óvoda (Erzsébet királyné u. 29.) konyhájára minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 10,00-ig, ebéd és uzsonna esetében 11,45-ig. A kiszállítást az Óvoda alkalmazottai végzik.
b) tízórai kiszállításra való előkészítését az Iskola intézményegységébe (Kossuth u. 66.) minden oktatási napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 10,00-ig. A kiszállítást az Iskola alkalmazottai végzik.
Az ételek kiszállítása a leadott létszámjelentés alapján külön-külön tárolóedényben történhet.
c) a szociális étkeztetésben részt vevők esetében napi egyszeri meleg ebéd kiszállításra való előkészítését és a Közösségi Misszió kiszállítást végző alkalmazottainak történő átadását minden munkanapon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 11,30-ig.
Az igénybevevő oktatási-nevelési intézmények, illetve szociális étkeztetés esetén az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat reggel 9,00 óráig megadja a szolgáltatónak.
• A közétkeztetést igénybe vevő intézmények vezetői, valamint az önkormányzat szociális ügyintézője az előző hónap utolsó munkanapjáig megkapják a vállalkozótól a következő teljes havi étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi összeállításokkal kapcsolatban az intézmények vezetőinek javaslatait a vállalkozónak – amennyiben szakmai szempontból indokolt – kötelező figyelembe venni.
• Ajánlatadó írásbeli nyilatkozata arról, hogy Nagybánhegyes Község Önkormányzata által a közfoglalkoztatási programban megtermelt nyersanyagokat napi nagybani piaci áron átveszi a felhasználható mennyiség figyelembe vételével, azzal, hogy az étrend kialakítása során az önkormányzattal való egyeztetés alapján törekszik arra, hogy az ételek előállítása során elsősorban a helyben megtermelt nyersanyagok kerüljenek feldolgozásra.

Konyha üzemeltetésének feltételei:
• Az ajánlatadó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit köteles igénybe venni, saját költségén üzemeltetni, a konyha működéséhez szükséges víz-, villamos energia-, valamint gázfogyasztás közüzemi díjait a mérőkön mért fogyasztás alapján a szolgáltatók felé kiegyenlíteni. Köteles gondoskodni továbbá a tevékenység során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék elszállíttatásáról, a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről.
• Az ajánlatadó az ingatlan üzemeltetése során köteles a jó gazda gondosságával eljárni, a karbantartás körébe tartozó javításokat, tisztasági meszelést elvégezni.
• Az önkormányzat a konyhán már meglévő eszközeit leltár alapján átadja a pályázónak. Az ajánlatadó a szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni az átadott eszközök karbantartásáról, javításáról és állagmegóvásáról, továbbá szükség szerint azok pótlásáról.
• Ajánlatadó a konyha működtetése és az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.
• Ajánlatadó a végzett tevékenységéért, az ezzel összefüggésben okozott vagyoni és nem vagyoni károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
• A konyha és kiszolgáló helyiségek, illetőleg eszközök használatának ellenértékeként pályázó az önkormányzatnak 100.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjat fizet, a tárgyhót követő hó 10. napjáig. Nagybánhegyes Község Önkormányzata vállalja, hogy a bérleti díj összegét a konyha eszközállományának fejlesztésére fordítja.

Referenciaárak a közétkeztetés keretében biztosított étkeztetés díjaira:

Norma:

Felnőtt ebéd 396 Ft/adag
Iskolás gyermek ebéd 308 Ft/adag
Napközis iskolás gyermek 445 Ft/adag
Óvodás gyermek tízórai 79 Ft/adag
Napközis óvodás gyermek 357 Ft/adag

Térítési díj:
Felnőtt ebéd 504 Forint/adag+ÁFA
Iskolás gyermek ebéd 308 Ft/adag + ÁFA
Napközis iskolás gyermek 445 Ft/adag +ÁFA
Óvodás gyermek tízórai 79 Ft/adag +ÁFA
Napközis óvodás gyermek 357 Ft/adag + ÁFA
Vendég ebéd 630 Ft/adag + ÁFA

Nagybánhegyes közétkeztetésében leggyakoribb térítési díjak:
Megnevezés Étkezés Térítésid díj (ÁFA-t tartalmazza)
Óvodás 3x-i étkezés 450,-
Iskolás 3x-i étkezés 560,-
Szociális étkező ebéd 650,-
Vendégétkező ebéd 800,-

Pénzügyi elszámolás:
A vállalkozói díj kiegyenlítése a szállítólevelek összesítése alapján a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján, 15 napon belül történik.

Egyéb rendelkezések:
• az önkormányzat jogosult negyedévente szúrópróbaszerű ellenőrzést végeztetni a Vállalkozó által szállított ételek minőségére, tápanyagtartalmára vonatkozóan a Békés Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala közreműködésével, mely ellenőrzést a Vállalkozó tűrni köteles.
• A vállalkozási díj változtatása közös megegyezéssel történhet. A Vállalkozó az árváltoztatási igényét minden év február 28. napjáig köteles benyújtani az önkormányzathoz.
• Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az elbíráláshoz a beadott pályázaton túl egyéb adatokat bekérjen.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefon/fax, e-mail);
• a „Pályázati feltételek” pontban előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat;
• az ajánlattevő igazolását arról, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisban vagy un. „0-„ adóigazolással igazolja köztartozás mentességét;
• a számlavezető pénzintézet nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő számláját, azon volt-e a 2016. évben 60 napot meghaladó sorban állás, vagy többszöri (több, mint két esetben) 30 napot elérő sorban állás;
• kiépített és működő HACCP rendszer igazolása;
• nyilatkozat arról, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket;
• minta-étlapot;
• a szolgáltatás ellenértékét az alábbi bontásban:
Megnevezés Ajánlati ár Ft/fő/nap
Nettó Bruttó
Óvodai 3x étkezés
Iskolai 3x étkezés
Szociális étkező-ebéd
Vendégétkező-ebéd
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértéke tartalmazza az élelmezési nyersanyagnormát, valamint az ezen felül érvényesíthető rezsiköltséget.

Az ajánlat benyújtása:
Az ajánlatokat postai úton, vagy személyesen zárt borítékban nyújtható be. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A pályázatokat egy eredeti példányban, Nagybánhegyes Község Önkormányzata 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési ajánlat”.
Hiánypótlásra minden ajánlattevőnek egy alkalommal van lehetősége.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. április 18. 16,00 óra.

Az ajánlatok bontása és elbírálása:
A beérkezett ajánlatokat tartalmazó borítékokat Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Pénzügyi Bizottsága bontja fel. A bontást követően a Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
• az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
• az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn;
• nem felel meg a „Pályázati felhívásban” foglaltaknak.

Az eljárás során meghatározott bírálati szempontok:
• a legkedvezőbb ajánlati ár;
• a közétkeztetés körében nyújtott többlet-szolgáltatások értékelése;
• a konyha működtetése körében a település számára nyújtott többlet-szolgáltatás biztosítása, vállalása;
• a közétkeztetésre vonatkozó referenciák igazolása.

A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület a 2017. április 24-re tervezett ülésén bírálja el. Az önkormányzat a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.
A képviselő-testület az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. április 28.
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő ajánlattevővel szerződést köthet.

Nagybánhegyes Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Farkas Sándor polgármestertől és Pajkó Alexandra kirendeltség-vezetőtől a 06-68-426-000-as telefonszámon.

Nagybánhegyes, 2017. március 27.

Farkas Sándor
polgármester

Értesítés

Posted By on 2016-12-09

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján tartós élelmiszercsomag kerül kiosztásra az alábbi célcsoportok részére:
– 60. életévüket betöltők,
– közfoglalkoztatásban résztvevők,
– gyermeket nevelő családok családtagonként,
– tanulói jogviszonnyal rendelkezők,
– nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők,
– azok a lakosok ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150.000 Forintot. /Jövedelemigazolás szükséges ebben az esetben./
A csomagok átvehetők:
2016. december 15-én 8 órától 16 óráig és 2016. december 16-án 8 órától 12 óráig Nagybánhegyes Község Önkormányzatának épületében.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (XI.24.) számú a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelete alapján:
– Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként
a) egyedül élő személy esetén maximum 4 q,
b) családban élők esetén maximum 10 q barnakőszén segélyben részesíti.
– Kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 15.

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Posted By on 2016-12-09

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(V.22.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete értelmében:

– Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 8.00 és 18.00 óra között, szombaton 8.00 és 17.00 óra között engedélyezett. Más napon és időpontban az égetés tilos.
Az engedélyezett időponttól eltérő avar és kerti hulladék nyílttéri égetését az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 68/414-244-es telefonszámán lehet bejelenteni.

Tájékoztatás a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Az 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése alapján 2016. június 4. és 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan vízkivételt biztosító vízlétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül vízjogi fennmaradási engedélyhez lehet jutni. A vízjogi fennmaradási engedélyt kérni kell abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízlétesítmény vízjogi engedély nélkül került megépítésre. A kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjéhez szükséges benyújtani olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok hatáskörébe tartozik. A kérelemnek tartalmaznia kell a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt. Bővebb tájékoztatásért ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál érdeklődhetnek.

RENDELET

Posted By on 2016-11-29

Nagybánhegyes község
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

10/2016. (XI.24.) Ör.

RENDELETE
Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól